tagline one

Jiaxing Shen

Research Assistant Professor
Joining Year: 2019
jiaxing.shen@connect.polyu.hk
PQ811, Mong Man Wai Building

Houda Ferradi

Research Fellow
Joining Year: 2020
ferradih@gmail.com
PQ702, Mong Man Wai Building

Wengen Li

Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2018
wgcsli@polyu.edu.hk
PQ503, Mong Man Wai Building

Divya Saxena

Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2018
divya.saxena.2015@ieee.org
PQ505, UBDA

Tarun Kulshrestha

Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2019
tarun.kulshrestha@polyu.edu.hk
QT-416, Chow Yei Ching Building

Chenyang Zhao

Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2019
zhaochenyang148@gmail.com
PQ702, Mong Man Wai Building

Yanwen Wang

Postdoctoral Fellow
Joining Year: 2019
yan-wen.wang@polyu.edu.hk
PQ713A, Mong Man Wai Building

Ka Ho Wong

Research Assistant
Joining Year: 2018
khowong@polyu.edu.hk
PQ713, Mong Man Wai Building

Zhongyu Yao

Research Assistant
Joining Year: 2019
frank7.yao@connect.polyu.hk
PQ702, Mong Man Wai Building

Zhiyan Bai

Research Assistant
Joining Year: 2020
cszbai@comp.polyu.edu.hk

Cheung Leong Tung

Part-time Research Assistant
Joining Year: 2020
cscltung@comp.polyu.edu.hk