Dr. Bin Xiao's Homepage

Students

Current Ph.D./MPhil Students

 • Xinqi Lyu, Xuyuan Cai, Bowen Cui (2023, Central South Univ., SEU, Beihang Univ.), research topic -- "AI security", "DID"
 • Bin Xie, Yuhuan Liu, Huijiong Yang (2022, Chongqing Univ., SUSTech, TYUT), research topic -- "AI model privacy", "Web3"
 • Jianhuan Wang (2022, Jinan Univ.), research topic -- "Blockchain Security"
 • Rui Song, Yanjie Li (2021, SEU, Zhejiang Univ.), research topic -- "Blockchain and Privacy", "AI security"
 • Kaisheng Liang, Xuelong Dai, Zhonghao Liu (2020, Fudan, NJUPT, BUPT), research topic -- "AI security", "Blockchain"
 • LapHou Lao (Ph.D., from PolyU, 2019 - present), research topic -- "Data Privacy in Blockchain"

Kong Scholars Program (香江學者計劃 )

 • MingXing Duan (from HNU, 2020-2022), research topic -- "AI Security and Privacy"

Current PostDoc and RA

 • Bing Chen (RA, from Southeast Univ., 2023), research topic -- "Web3 and DID"
 • Jichen Li (RA, from Beijing Univ., 2023), research topic -- "Blockchain Layer 2"

Former Students, PostDoc and RAs

 • Zecheng Li (Ph.D., 2017 - 2022, got the Research Assistant Professor offer from the HK Polytechnic Univ.), research topic -- "Blockchain Security"
 • Xinwei Du (PostDoc, from NUS, Singapore, 2019 - 2020), research topic -- "Data provenance in the Blockchain"
 • Xiaohai Dai (RA, from HUST, 2019 - 2020), research topic -- "Blockchain System Deveopment"
 • Hao Xu (RA, from Tianjin Univ., 2019 - 2020), research topic -- "Query verification in the Blockchain"
 • Tongqing Zhou (from NUDT), research topic -- "Mobile crowdsensing"
 • Yuan Yao (from northwest polytechnical university), research topic -- "VANET Security"
 • Shang Gao (Ph.D., 2014 - 2018, got the Research Assistant Professor offer from the HK Polytechnic Univ.), research topic -- "SDN Security and Blockchain Security"
 • Zhe Peng (Ph.D., got the Research Assistant Professor offer from the HK Baptist Univ., visitor to Stony Brook Univ.), research topic -- "Smartphone Technology and Blockchain"
 • Xin Xie (from Daliang Univ. of Technology), research topic -- "RFID Protocols and Algorithms"
 • Xiulong Liu (Previous RA from Daliang Univ. of Technology), research topic -- "RFID Security and Applications"
 • Jia Liu (Previous RA from Nanjing Univ.), research topic -- "RFID Protocols".
 • Feng Zhu (Previous RA from Nanjing Univ.), research topic -- "RFID Applications".
 • Xuan Liu (Ph.D., now a faculty staff in Hunan Univ., China), research topic -- "RFID systems"
 • Kai Bu (Ph.D., now a faculty staff in ZJU, China), research topic -- "Wireless localization/RFID protocol and security".
 • Qingjun Xiao (Ph.D., now a faculty staff in the Southeast Univ., China), research topic -- "Mobile Localization in Wireless Sensor Networks".
 • Jiaqing Luo (Ph.D., now a faculty staff in UESTC, China), research topic -- "P2P network security".
 • Guobin Liu (Ph.D., now at Tencent), research topic -- "Wireless security".
 • Yong Tang (Previous exchange student), research topic -- "Worms".
 • Yu Hua (Previous RA, now an Associate Prof. in Huazhong Univ. of Science and Technology ), research topic -- "Data Storage".
 • Lin Chen (Previous RA, now at IBM China Research Lab), research topic -- "Reliable localization in wireless sensor networks".
 • Wei Chen (Previous RA, now an Associate Prof. in NJUPT), research topic -- "DDoS Attacks".
 • Fei Wang, Hu Guan, Bo Yu, Hekang Chen, Zhaochun Yu (Previous RAs).