Dr. Ping LI 李平


Team
Ping Li

Ping Li
National Distinguished Young Expert
Director of the PolyU Creative Media Lab
Email: p.li@polyu.edu.hk
Tel: +852 2766 7277
Fax: +852 2774 0842

Di Lin

Di Lin
Associate Professor, Tianjin University
Vice Director of the PolyU Creative Media Lab
Email: ande.lin1988@gmail.com
Homepage: https://dilincv.github.io

Ph.D. Students

Renjie Zhang

Renjie Zhang
Ph.D. Student (PolyU)
Department of Computing
AI for Vision and Graphics
Sun Yat-sen University

Xin Duan

Xin Duan
Ph.D. Student (PolyU)
Department of Computing
Creative Perception
The University of Hong Kong
Harbin Institute of Technology

Xin Wang

Xin Wang
Ph.D. Student (PolyU)
Department of Computing
Image Synthesis
Dalian University of Technology

Jie Zhang

Jie Zhang
Ph.D. Student (PolyU)
School of Design
AI for Design and Graphics
Jiangnan University

Zizhao Peng

Zizhao Peng
Ph.D. Student (PolyU)
Department of Computing
AI for Vision and Graphics
Southern University of Science and Technology

Xiaokang Wei

Xiaokang Wei
Ph.D. Student (PolyU)
School of Design
AI for Design and Graphics
Xi'an Jiaotong University
Dalian University of Technology

Zihan Wang

Zihan Wang
Ph.D. Student (PolyU)
Department of Computing
AI for Vision and Graphics
Southern University of Science and Technology

Cai Guo

Cai Guo
Ph.D. Student (MUST)
Faculty of IT
Computer Vision
Guangdong University of Technology

Qian Wang

Qian Wang
Ph.D. Student (MUST)
Faculty of IT
Computational Art
Zhejiang University of Technology

Wenxiao Wang

Wenxiao Wang
Ph.D. Student (MUST)
Faculty of IT
Artistic Synthesis
Macau University of Science and Technology

Yuxi Jin

Yuxi Jin
Ph.D. Student (MUST)
Faculty of IT
Artistic Stylization
East China University of Science and Technology

Master Students

Ka-Hung Cheung

Ka-Hung Cheung
Master Student (PolyU)
Manga Colorization
The Hong Kong Polytechnic University

Chaojie Chen

Chaojie Chen
Master Student (PolyU)
Image Deraining
University of Toronto

Xiaobo Liu

Xiaobo Liu
Master Student (PolyU)
Image Colorization
Henan University

Former Members

Ph.D. Students:
Bowen Liu, Yuan Wang
Ed.D. Student:
Nga-Lun Wong
M.Phil. Students:
Aolin Che, Nan Jiang, Linqi Tang
M.Sc. Student:
Zhecheng Li
Postdoctoral Fellow:
Chengwei Guo, Chun-Wing Poon
Senior RA:
Chi-Kin Chan, Guanghe Chen, Fan Li, Chenglong Ma, Yongwei Nie, Ying-Wah Wong, Huisi Wu
Research Assistant:
Xu Cao, Xiaoxin Fang, Chenhao Gao, Sze-Ting Li, Rui Wang, Kai Yang, Yi Yang, Siu-Ho Yau, Lei Zhang