Members of Yixin Cao's group

Graduate students
Yuping KE


KE Yuping (PhD. student)

 
Shenghua Wang


WANG Shenghua (PhD. student)

Undergraduate students
He Jiashu
He Jiashu (y3)
   

Previous members: Qilong Feng, Jinshan Gu, Nanqing Huang, Xiating Ouyang, Ashtush Rai, Balakrishnan B. Sandeep, RĂ©mi Watrigant, Chenchen Wu, Xiaowei Wu, Jie You.

Want to join us?

Ph.D. Students and Postdocs

Applications welcome! Please send via email your CV, research summary/statement, and a cover letter.