Social Media Mining Group @ PolyU

 

business-plan-social-media

   SOME

Someone you follow

Something you care about

Somewhere you are attracted

 

Current Members

PhD Students

·         Yanran Li (2016-2020): Machine Conversation, Deep Learning  

·         Ziqiang Cao (2015-2018): Summarization, Deep Learning

·         Yu Lei (2015-2018): Social/Trust-based Recommendation, User Behavior Modeling

·         Zhitao Wang (2015-2018): Information Diffusion on Social Media, Social Influence

·         Chengyao Chen (2013-2017): Social Influence Modeling, Opinion Tracking and Prediction on Social Media

Research Associates/Assistants

·         Chuwei Luo (2015-): Deep Learning, Machine Conversation

·         Xinjie Zhou (2016-): Cross-lingual Sentiment Analysis, Opinion Summarization

 


Former Members

PhD Students:

·        Dehong Gao (2010-2014): Alibaba Inc, Hangzhou, China

·        Renxian Zhang (2009-2013): Associate Professor, Tongji University, Shanghai, China

·        You Ouyang (2008-2011): Miaozhen Systems, Beijing, China

·        Mingli Wu (2003-2008)

Postdoctoral Fellows:

·        Xu Sun (2011-2013): Associate Professor, MOE Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Peking, China

Visiting Faculties:

·        Sujian Li:  MOE Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Peking, China

·        Yuexian Hou: School of Computer Science and Technology, Tianjin University, Tianjin China

·        Chunfa Yuan: Tsinghua University, Peking, China

Research Associates/Assistants:

·        Furu Wei: Lead researcher, Natural Language Computing Group at Microsoft Research Asia, Beijing, China

·        Guihong Cao: Microsoft Corporation, Redmond, USA

·        Yi Hu: Researcher, Alibaba Inc, Hangzhou, China

·        Baoli Li: Professor, Henan University of Technology, Henan China

·        Maofu Liu: Professor, College of Computer Science and Technology, Wuhan University of Science and Technology, China

·        Xiaoyan Cai: Associate Professor, College of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China

·        Shasha Li: Assistant Professor, School of Computer, National University of Defense Technology, Changsha, China

·        Peng Zhang: Assistant Professor, School of Computer Science and Technology, Tianjin University, Tianjin, China

·        Wei Xu: Postdoctoral fellow at University of Pennsylvania, USA

·        Shuk Man Wong

·        Yaoyun Zhang

·        Defang Cao

·        Qiang Chen:

·        Qing Chen:

·        Yu Chen: USA

·        Wei Li

·        Donglei Qian, Shanghai

·        Wei Wang: Tencent

·        Wen Ye: Baidu, Renren

·        Ji Zhang: Baidu

·        Wenping Zhang