Natural Language Processing Group @PolyU

 

5 Amazing Examples Of Natural Language Processing (NLP) In Practice

 

Please visit our new page at GitHub!

 

Current Members

PhD Students

Hanlin Wang (2024-2028): Embodied AI

Qiancheng Xu (2023-2027): Tool Learning

Yang Xiao (2023-2027): Social Agents

Heming Xia (2023-2025): Efficient Inference of LLMs

Changhe Song (2023-2026): Multi-Modal Generation

Chak Tou Leong (2022-2026): Interpretability and Security of LLMs

Dongding Lin (2022-2025): Multi-Modal Conversational Recommendation Systems

Wenjun Hou (2021-2025): Medical Diagnose Systems

Yi Cheng (2021-2025): Emotional Support Conversation

Kaishuai Xu (2021-2024): Medical Dialogue Systems

Jian Wang (2021-2024): Conversational Recommendation Systems

Jiashuo Wang (2020-2024): Emotion-Aware Machine Conversation

Shichao Sun (2020-2023): Document Summarization

Feiteng Mu (2020-2023): Causality Mining and Reasoning in NLP

Research Associates/Assistants

 

 

 


Former Members

PhD Students:

Ruifeng Yuan (2019-2023): Alibaba DAMO Academy for Discovery, Adventure, Momentum and Outlook

Yongqi Li (2020-2023): The Hong Kong Polytechnic University

Yanran Li (2016-2020): miHoYo

Yu Lei (2015-2018): Peng Cheng Laboratory

Zhitao Wang (2015-2018): Tencent

Ziqiang Cao (2015-2018): Associate Professor, Soochow University, China

Chengyao Chen (2013-2017): JP Morgan, Hong Kong

Dehong Gao (2010-2014): Alibaba Inc, Hangzhou, China

Renxian Zhang (2009-2013): Associate Professor, Tongji University, Shanghai, China

You Ouyang (2008-2011): Miaozhen Systems, Beijing, China

Mingli Wu (2003-2008)

Postdoctoral Fellows:

Haitong Yang (2018-2020): Hong Kong Scholar

Yang Yang (2022-2024): Hong Kong Scholar

Xu Sun (2011-2013): Associate Professor, MOE Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Peking, China

Visiting Faculties:

Sujian Li: MOE Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Peking, China

Yuexian Hou: School of Computer Science and Technology, Tianjin University, Tianjin China

Chunfa Yuan: Tsinghua University, Peking, China

Research Associates/Assistants:

Furu Wei: Lead researcher, Natural Language Computing Group at Microsoft Research Asia, Beijing, China

Guihong Cao: Microsoft Corporation, Redmond, USA

Yi Hu: Researcher, Alibaba Inc, Hangzhou, China

Wei Xu: Assistant Professor at Georgia Institute of Technology, USA

Baoli Li: Professor, Henan University of Technology, Henan China

Maofu Liu: Professor, College of Computer Science and Technology, Wuhan University of Science and Technology, China

Peng Zhang: Associate Professor, School of Computer Science and Technology, Tianjin University, Tianjin, China

Xiaoyan Cai: Associate Professor, College of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China

Wenping Zhang: Lecturer at Renmin University of China

Shasha Li: Assistant Professor, School of Computer, National University of Defense Technology, Changsha, China

Shuk Man Wong

Yaoyun Zhang

Defang Cao

Qiang Chen: Tencent Inc.

Qing Chen:

Yu Chen: USA

Wei Li

Donglei Qian, Shanghai

Wei Wang: Tencent

Wen Ye: Baidu, Renren

Ji Zhang: Baidu

Chuwei Luo

Xinjie Zhou

Yun Teng

Peiqin Lin