Tumor Clustering Using Non-negative Matrix Factorization with Gene Selection

 

by Chun-Hou Zheng, De-Shuang Huang, Lei Zhang and Xiang-Zhen Kong

 

Paper: download here.

 

Matlab Code: download here.

 


Lei Zhang¡¯s homepage